THAI ENG
ส่วนประกอบของหู ชนิดของการสูญเสียการได้ยิน

ส่วนประกอบของหู หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

หูชั้นนอก
หูชั้นกลาง
หูชั้นใน

เสียงที่รับจากหูชั้นนอกจะผ่านเข้าสู่หูชั้นกลาง แล้วส่งต่อไปยังหูชั้นในซึ่งจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณคลื่นเสียง เป็นสัญญาณทางกระแสไฟฟ้าและส่งต่อไปตามเส้นประสาทการได้ยิน เข้าสู่สมองเพื่อแปลความหมายในที่สุด


ภาพแสดงส่วนประกอบของหู